You are here

กำหนดค่าปรับ สัญญาจ้าง

การกำหนดอัตราค่าปรับ ตามสัญญาซื้อหรือจ้าง ต้องใช้ราคา ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นฐานในการคำนวณ  

อ้างอิง คู่มือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย