You are here

หน้าที่ คณะกรรมการประกวดราคา ( E-Auction )

คณะกรรมการประกวดราคา ( E-Auction ) ปฏิบัตหน้าที่เช่นเดียวกับ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตามระเบียบ ๒๕๓๕  ดังนั้นวันเสนอราคา ( E-Auction ) เที่ยบได้กับวันเปิดซองราคา ตามระเบียบ ๒๕๓๕ ซึ่งหากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ หน่วยงานที่จัดหาจะต้องเสนอผู้มีอำนาจ แต่งตั้งประธาน แทนประธานคนเดิม ในวันเสนอราคา แต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน หากประธานฯไม่สามารถปฏฺบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการประกวดราคาที่มาปฏิบัติหน้าที่ ก็ชอบที่จะคัดเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง ทำหน้าที่ประธานได้  และกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน จะต้องรายงานผลการดำเนินการทั้งหมดให้ประธานกรรมการคนเดิมทราบ ทั้งนี้ให้ หน่วยงานที่จะจัดหาแจ้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการประกวดราคาทราบด้วย   

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.(กวพอ) ๐๔๐๘.๔ /ว ๓๖๕ ลงวันที่ ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๐