You are here

ค่าตอบแทน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เบิกได้ไม่เกิน

หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ๓๕๐ บาท/วัน/งาน

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ๓๐๐  บาท / วัน / งาน

บุคคลภายนอก ที่มิใช่บุคลกรของรัฐ เพิ่ม ได้อีก หนึ่งเท่า จากอัตราที่กำหนด

อ้างอิง หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค. ๐๔๐๖.๔ /ว ๑๘ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑