You are here

แผนการทำงาน

แผนการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญของการบริหารสัญญา  แต่เห็นว่า ผู้รับผิดชอบในการทำแผน มีเพียงคนหรือสองคน ทั้งที่งานโครงการนั้นต้องทำงานกับคนหลายฝ่าย และเพื่อให้แผนทำได้จริง จึงควรมีการประชุมแผน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ และร่วมกันจัดทำ ก่อนเสนอคู่สัญญา

ขอบคุณครับ