You are here

คำพิพากษาถึงที่สุด ขอให้พิจารณาคดีใหม่ บังคับคดี

ฎีกา ๒๓๒๖/๒๕๕๓

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ชอบที่จะบังคึบคดี แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ภายใน ๑๐ ปี นับแต่คดีถึงที่สุด คดีที่อาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ เนื่องจากจำเลยขาดนัดพิจารณา จะถึงที่สุดเมื่อระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่สิ้นสุดลง เมื่อส่งคำบังคับให้จำเลยทั้งสองโดยวิธีปิดคำบังคับ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๔๐ และ๑๖ พ.ย.๒๕๔๐ จำเลยทั้งสองไม่ได้ยื่นให้ขอพิจารณาใหม่ คดีสำหรับจำเลยที่ ๑ จึงถึงที่สุดตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ และสำหรับจำเลยที่ ๒ ถึงที่สุดตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ โจทก์แถลงขอให้ บังคีบยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๕๐ จึงยังไม่พ้น ๑๐ ปี นับแต่คดีถึงที่สุด