You are here

ถอนคำร้องทุกข์

ฎีกา ๒๙๕๓/๒๕๕๓เล่ม ๗ ส

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ร่วมและจำเลย ตกลงกันได้ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยโจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์ และศาลต้นได้ส่งสัญญายอมและรายงานกระบวนพิจารณาให้ศาลอุทธรณ์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว และคดียังไม่ถึงที่สุด โจทก์ร่วมจะถอนคำร้องทุกข์เมื่อใดก็ได้ เมื่อโจทก์ร่วมถอนคำร้องทุกข์ คดีอาญาระงับ ตามมาตรา ๓๙ (๒) การที่ศาลอุทธรณ์ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย กลับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลย แล้วพิพากษายกฟ้อง จึงเป็นการไม่ชอบ กรณีนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบ แม้โจทก์ร่วมไม่ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตาม มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ และพิพากษา ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ