You are here

เจ้าหน้าที่ของโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะถือว่าโจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลรู้ด้วย หรือไม่ อายุความเริ่มนับเมื่อไร

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๓๗/๒๕๕๔

    
โจทก์เป็นนิติบุคคลโดยเป็นกรมในรัฐบาล มีอธิบดีเป็นผู้แทนตามกฎหมายซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบของราชการ รวมทั้งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรม ฉะนั้น การนับอายุความละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่อธิบดีผู้แทนโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้สินไหมทดแทน เมื่ออธิบดีผู้แทนโจทก์ทราบเรื่องที่ตัวแทนจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงถือได้ว่าโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้สินไหมทดแทนวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นับถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันฟ้องยังไม่พ้นกำหนด ๑ ปี คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ
    ป. และ น. มีตำแหน่งเป็นายช่างแขวงการทางชัยนาท ส่วน ธ. เป็นนิติกรประจำกองนิติการ ซึ่งเป็นเพียงข้าราชการในกรมของโจทก์เท่านั้น ไม่ใช่ผู้แทนโจทก์โดยตรง แม่เจ้าหน้าที่ของโจทก์จะรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้สินไหมทดแทนตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ แล้วก็ตาม ก็ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้สินไหมทดแทนอันจะเป็นเหตุให้ต้องเริ่มนับอายุความตั้งแต่วันเวลาดังกล่าว

      คดีนี้ จำเลยฎีกาว่าเหตละเมิดเกิดตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๗ และมารู้ตัวผู้จะต้องใช้สินไหมทดแทนตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โจทก์นำคดีมาฟ้องในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๗ จึงเกิน ๑ ปี