You are here

ผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนเป็นบุคคลคนเดียวกัน มีส่วนได้เสียซึ่งขัดกับ พ.ร.บ.วิ.ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ การสอบสวนนั้นชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๗๘/๒๕๕๕
         จากฎีกานี้ จำเลยฎีกาว่า การสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนเป็นบุคคลคนเดียวกัน ถือว่าพนักงานสอบสวนเข้าไปมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งขัด พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

          ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า ป.วิ.อ. ไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนในคดีที่ตนมีส่วนได้เสีย ดังนั้น แม้พันตำรวจตรี ส. ผู้เสียหายจะเป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้ ก็ถือได้ว่า มีการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งกรณีนี้ ไม่อาจนำ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช้บังคับได้ เพราะมาตรา ๔(๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มิให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาคดีของศาล และการดำเนินงานของเจ้าพนักงานในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ ฎีกาจำเลยข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น