แนวทางปฏิบัติ - การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

แนวทางปฏิบัติ - การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ admin Tue, 06/06/2017 - 14:21

e-bidding ( ใหม่ )

e-bidding ( ใหม่ ) sayanlawyer Mon, 05/20/2019 - 10:57

e-bidding

 

e-bidding - คณะกรรมการต้องยึดถือราคาตามใบเสนอราคา เป็นหลักมากกว่า BOQ

e-bidding - คณะกรรมการต้องยึดถือราคาตามใบเสนอราคา เป็นหลักมากกว่า BOQ sayanlawyer Mon, 05/20/2019 - 10:36

งานก่อสร้างที่ ผู้เสนอราคา ทำใบเสนอราคาในระบบ e-bidding ไม่ตรงกับ BOQ  คณะกรรมการต้องยึดถือ ใบเสนอราคาเป็นหลัก และจะปรับให้เป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณา ก็ไม่ได้ ด้วยเช่นกัน 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ webadmin Tue, 09/05/2017 - 20:49

ท่านได้ทราบแล้วว่า พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ไว้ 2 ประเภทคือ ผู้ประกอบการก่อสร้าง  และ ผู้ประกอบการประเภทอื่น  และจากที่ได้สอบถาม กรมบัญชีกลาง ทราบว่า ขณะนี้ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยังไม่กำหนด จึงยังไม่สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ในระบบ  E-GP กับ หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงนี้ คนละประเภทกัน 

กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ซ้อมความเข้าใจการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง

ซ้อมความเข้าใจการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง webadmin Wed, 09/06/2017 - 22:40

ซ้อมความเข้าใจคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ 

การจัดจ้างที่ไม่มีเทคนิคพิเศษ ต้องจัดจ้างใช้เกณฑ์ราคา ตัดสิน หากผิดจากนี้ อาจถูกยกเลิกได้

การจัดจ้างที่ไม่มีเทคนิคพิเศษ ต้องจัดจ้างใช้เกณฑ์ราคา ตัดสิน หากผิดจากนี้ อาจถูกยกเลิกได้ sayanlawyer Tue, 01/05/2021 - 13:05

สวัสดี ครับ 
เรื่องนี้ เป็นเรื่องแรกของปี 2564 และเป็นเรื่องที่สำคัญ บริษัท จึงมามาฝาก 
เรื่องมีอยู่ว่า หน่วยงานหนึ่ง จัดจ้างด้วยการใช้คะแนนเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องกับราคา ทำให้ ผู้ที่มีราคาต่ำสุดไม่ชนะการประกวดราคา ผู้แพ้การประกวดราคา อุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้ยกเลิกการประกวดราคา เพราะเป็นการจ้างที่ไม่มีเทคนิคพิเศษอะไร ต้องใช้ราคาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน 

การจัดอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.

การจัดอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. webadmin Thu, 10/19/2017 - 15:26

การจัดอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก  สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ถือว่า เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 

การทำประชาพิจารณ์และการประกาศประกวดราคา งบ ปี 2564

การทำประชาพิจารณ์และการประกาศประกวดราคา งบ ปี 2564 sayanlawyer Sat, 03/27/2021 - 15:51

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา กำหนด วงเงินที่จะทำประชาพิจารณ์ และการประกาศประกวดราคา สำหรับงบปี 2564 ดังนี้ .
1.วงเงินตั้งแต่ 500,000.- แต่ไม่เกิน 10,000,000.- จะประชาพิจารณ์ หรือไม่ก็ได้ 
2.วงเงินการประกวดราคา ไม่เกิน 100,000,000.- บาท ประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
3.เกิน 100,000,000.- ประกาศไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ 
4.จ้างออกแบบและคุมงาน โดยเชิญชวนทั่วไป ประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
รายละเอียดตามเอกสาร แนบ 

เอกสารแนบ
Attachment Size
ว164.pdf 2.58 MB

การอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

การอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง sayanlawyer Tue, 08/06/2019 - 22:52

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฯ ได้ ออกหนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ บริษัท ฯ ขอสรุป ดังนี้ 
1.ผู้ที่จะอุทธรณ์ได้จะต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ( มาตรา 114 ) 
2.ต้องอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง  และอุทธรณ์ต่อ หน่วยงานของรัฐ 
3.กรณีหน่วยงานของรํฐ ยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้างก่อนถึงวันยื่นข้อเสนอหรือยื่นข้อเสนอแล้วมีการยกเลิกก่อนประกาศผล หรือมีการประกาศผลแล้วหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเแล้ว ต่อมายกเลิกฯ กรณีนี้ ไม่เข้ามาตรา 114 ให้ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโดยไม่ต้องส่ง คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ และใช้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองบังคับ 
4.กรณีที่ อุทธรณ์ไม่ได้ ตาม มาตรา 115 ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผู้อุทธรณ์ว่าอุทธรณ์ไม่ได้ และใช้วิธีปฏิบัติราชการบังคับ
5.กรณี เป็นการอุทธรณ์เกิน 7 วันทำการ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์เพื่อปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา 
กรณีตาม ข้อ.3-5 ไม่ต้องส่งเรื่องให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

สรุป คือการอุทธรณ์ กรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือ อุทธรณ์ เกิน 7 วันทำการ ไม่ต้องส่งเรื่องไปให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

เอกสารแนบ
Attachment Size
กค+(กอร)+0405.5-ว374.pdf 1.14 MB

ของดค่าปรับภายหลังครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ของดค่าปรับภายหลังครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย sayanlawyer Mon, 10/23/2017 - 13:31

คำวินิจฉัย 45/2554
เหตุสุดวิสัยในการของดหรือลดค่าปรับ ฯ กรณีเหตุเกิดขึ้นภายหลังครบกำหนดสัญญาแล้ว ก็ สามารถของดหรือลดค่าปรับได้ เพราะระเบียบมิได้กำหนดต้องเป็นเหตุเกิดขึ้นก่อนหมดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างแจ้งเหตุขัดข้องภายใน 15 วัน นับแต่เหตุสิ้นสุด ตามเงื่อนไข ในสัญญา ย่อมมีอำนาจพิจารณางดหรือลดค่าปรับได้ ตามจำนวนวันที่เกิดเหตุฯ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง sayanlawyer Wed, 06/26/2019 - 20:50

บริษัท ที่รับจ้างหรือขายสินค้าให้ราชการ คงมีไม่น้อยที่ ทำสัญญาโอนสิทธิการรับเงินให้กับ  ธนาคาร และท่านอาจจะไม่ทราบว่ายังมีหน่วยงานบางแห่งเข้าใจว่าสิทธิในการเรียกคืนค่าปรับ และเงินเพิ่มตามสัญญา ฯ หลังจากปิดโครงการแล้ว นั้นตกไปเป็นของธนาคาร เนื่องจากมีการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว  ซึ่งที่ถูกต้องแล้ว สัญญาโอนสิทธิ นั้น เป็นเพียงโอนสิทธิการรับเงินให้ ธนาคารเท่านั้น  สำหรับสิทธิหน้าที่ของ บริษัท ที่จะเรียกร้องค่าปรับคืน หรือเรียกร้องเงินเพิ่ม คงเป็นของบริษัท อยู่ทั้งสิ้น แต่เพื่อมิให้มีประเด็นนี้   ผม ขอเสนอทีมกฎหมายของ บริษัท ได้แก้ไขข้อความให้รัดกุม ถึงสิทธิและหน้าที่ให้ชัดเจนในสัญญาโอนสิทธิ นั้น และหาก ธนาคาร ไม่ยอมแก้ไข  ติดต่อมาที่ผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมถึงต้องให้ ธนาคาร แก้ไข ข้อความ 
ขอบคุณครับ
สายัณห์ เอี่ยมศรีปลั่ง 
0951495624

คณะกรรมการวินิจฉัย พิจารณาตอบข้อหารือเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

คณะกรรมการวินิจฉัย พิจารณาตอบข้อหารือเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น sayanlawyer Sun, 06/30/2019 - 14:17

บริษัท ฯ มีหนังสือขอหารือ คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ เกี่ยวกับหน้าที่การจัดทำแบบกรณีที่มีการแก้ไข เพราะส่วนราชการส่วนมากจะให้ ผู้รับจ้างดำเนินการ แต่ บริษัทฯ เห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและเพื่อให้ เป็นบรรทัดฐานต่อไป จึงได้หารือไปที่ คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ แต่ ปรากฎว่า กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้ง ว่า จะตอบข้อหารือเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่าน้น บริษัท ฯ จึงนำมาฝาก 

เอกสารแนบ

คืนหลักประกันสัญญา ได้ทันที โดยไม่่ต้องรอให้ บริษัท ทวงถาม

คืนหลักประกันสัญญา ได้ทันที โดยไม่่ต้องรอให้ บริษัท ทวงถาม sayanlawyer Sun, 03/14/2021 - 15:08

หน่วยงาน ต้องคืนหลักประกันสัญญา ภายใน 15 วัน นับแต่พ้นภาระผูกพัน โดยไม่ต้องรอให้ คู่สัญญา มีหนังสือขอคืน 

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน Nopthaphat Tue, 07/07/2020 - 10:13

               คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) พิจารณาแล้วเห็นว่า 
               ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 5 ส่วนที่ 2 ได้กำหนดให้หนังสือค้ำประกันการเสนอราคา ตามข้อ 166 และ หนังสือค้ำประกันสัญญา ตามข้อ 167 เป็นไปตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเพื่อใช้ในการทำสัญญาที่ถูกต้องจึงได้กำหนดตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงได้นำมาฝากทุกท่าน
               ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันตามเอกสารแนบครับ
 

บริษัท ถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงาน ต้องดำเนินการอย่างไร

บริษัท ถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงาน ต้องดำเนินการอย่างไร sayanlawyer Wed, 11/01/2017 - 16:39

เมื่อ บริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน สิ่งที่จะต้องทำลำดับแรก คือ ต้องอุทธรณ์คำสั่ง ที่ สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  แต่ ไม่สามารถฟ้องศาลปกครองให้ เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ทันที ( อ.627/2560)  และหลังจากที่ คำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานถูกยืนตามเดิม หรือพ้นระยะเวลา พิจารณาคำอุทธรณ์ บริษัท และกรรมการ ก็ดำเนินการฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมกับ ขอทุเลาคำสั่งที่ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ก่อนจบ ผมขอย้ำว่า บริษัท และกรรมการจะต้องอุทธรณ์คำสั่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง มิฉะนั้นก็หมดสิทธิที่จะไปฟ้องศาลปกครอง ให้ชนะคดีได้ 
ขอบคุณครับ
สายัณห์ เอี่ยมศรีปลั่ง 

บริหารสัญญา ที่ ห้ามมองข้าม

บริหารสัญญา ที่ ห้ามมองข้าม sayanlawyer Wed, 08/26/2020 - 19:28

เรียน ทุกท่าน
วันนี้ ผมขอนำเสนอ การบริหารสัญญา  ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหลายคนบอกว่า การบริหารสัญญา ง่าย  ได้สัญญามาก็ ทำงานไปตามสัญญา ตามแผน  ไม่เห็นต้องบริหารสัญญา อะไร สำหรับผมคนที่บอกแบบนี้  คือคนที่ทำงานบนแผ่นกระดาษ ไม่ได้ลงทำงานจริง หรือไม่ก็ เป็น พวกซื้อมาขายไป ปกติ ซึ่งการทำธุรกิจ แบบซื้อมาขายไปแบบ ไม่ต้องบริหารสัญญา นั้นกำไร จะน้อย เมื่อเทียบกับ การบริหารโครงการ  ดังนั้น ผมจึงให้ความสำคัญกับการ บริหารสัญญา อย่างมาก ตัวอย่างเช่น คุณไป รับงานมา 1 สัญญา แต่ต้องทำงาน 5 แห่ง แต่ละแห่งห่างกัน ประมาณ   500 กว่า กิโลเมตร  คุณจะทำอย่างไร ให้ งานทุกแห่ง เสร็จตามกำหนด แน่นอน ครับ เราต้องทำแผนการทำงาน ก่อน และเสนอให้ คณะกรรมการเห็นชอบแผน  ก่อน ทำงาน ถ้า เป็นงานที่ต้องออกแบบ ด้วย แล้ว ก็จะขาดไม่ได้ คือจะต้องอนุมัติแบบ ก่อน   ปัญหา  มันอยู่ตรงที่ หน้างาน มัน ไม่สามารถทำได้ ตามแบบ ที่ ออกแบบไว้   ทำให้ ต้องมีการแก้ไข แบบ ใหม่ และเสนอคณะกรรมการอนุมัติ และผมก็เชื่อว่า คณะกรรมการที่อยู่หน้างาน ท่านก็ทราบถึงปัญหา ก็จะอนุมัติ และเป็นที่ แน่นอนว่า เวลาก็จะต้องช้าไปจากแผนการทำงาน  เราก็จะต้อง ขออนุมัติขยายสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับก็จะขยายให้แน่นอน แต่ ปัญหาเกิดที่ว่า บางหน่วยงาน แม้ คณะกรรมการฯจะให้ขยายสัญญา คณะกรรมการกลั่นกรองงาน ก็ไม่อนุมัติให้ ตามที่ คณะกรรมการตรวจรับอนุมัติ ฯ โดยใช้แผนการทำงานมาจับเป็นหลัก เช่น ระยะเวลาการทำแบบ กี่ วัน คณะกรรมการมีเวลาอนุมติ กี่วัน ซึ่งวิธีการนี้ ไม่ผิดครับหากงานมิได้มีการแก้ไขแบบ แต่หากงานที่มีการแก้ไขแบบ จะใช้วิธีนั้น ผมว่าไม่ถูกต้อง แต่หน่วยงานฉลาดครับ หากเราไม่ยินยอมตัวเลข นั้น เขาจะไม่คืนเงินค่าปรับให้ บริษัท ฯ ผมว่า ร้อยละ 90 ครับต้องยอม สุดท้ายได้เงินค่าปรับคืนมา 20 ล้านบาท ถูกปรับไป 3.5 ล้านบาท วิธีการแก้ไข แนวคิดนี้ คือ จะต้องปรับแผนการทำงานใหม่ หลังจากได้รับอนุมัติแบบแล้ว ทุกครั้ง ซึ่งดูแปลกๆ นะครับ แต่ เราก็ต้องไม่มองข้าม เด็ดขาดมิเช่นนั้นจะเจอแบบ ที่ผมนำเสนอ 
ข้อมูลนี้ ผมห่วงว่าจะเป็นประโยชน์ กับท่านตามสมควร
สายัณห์ เอี่ยมศรีปลั่ง
กรรมการผู้จัดการ   

ประกวดราคา ล็อคสเปค ต้องดำเนินการอย่างไร

ประกวดราคา ล็อคสเปค ต้องดำเนินการอย่างไร sayanlawyer Sun, 03/21/2021 - 12:45

สวัสดี ครับ 
วันนี้ ผมขอนำเสนอแนวทางการแก้ไข การเสนอราคาที่ล็อคสเปค คำว่าล็อคสเปค น่าจะเป็นคำพูดที่คุ้นเคยในการประกวดราคา และคำนี้ มีความผิดตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ  แต่ก็ ไม่เคยหายไปจากการประกวดราคา เพราะผู้ค้าแต่ละราย เชื่อว่าหากเราวิ่งได้ดีกว่าก็น่าจะเป็น คนล็อคสเปคได้ และก็ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ในที่สุด ซึ่งการล็อคสเปค นอกจากจะผิด พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ แล้ว ยังผิด พรบ.ฮั้วอีก แต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับ ผู้ค้าน้อยรายจะเล่นงานกันถึง ขนาดนั้น เพราะคนค้าขายไม่ต้องการค้าความ หน้าที่ก็จะมาตกอยู่ที่ หน่วยงานของรัฐ แต่ ผมก็ไม่รู้ว่า หาก  " คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน " พบว่ามีการล็อคสเปค จริง แล้วจะส่งต่อไปให้ DSI หรือเปล่า หรือเป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะส่งให้ DSI ในความเห็นผม หาก ให้ หน่วยงานส่ง เอง ผมว่าการล็อคสเปค ไม่มีทางหมดไปจากการประกวดราคาแน่นอน  สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ วงการค้าขายกับราชการ อาจจะสงสัยว่า การล็อคสเปคไปเกี่ยวอะไรกับการฮั้ว ผมจะขอขยายความเพิ่มว่าทำไมไปเกี่ยวข้องกับการฮั้ว เพราะเมื่อมีการล็อคสเปค ก็จะต้องมีค่าดำเนินการ เมื่อมีค่าดำเนินการก็ต้องมีคนจ่าย และคนที่จ่ายก็คือคนที่่ชนะการประกวดราคา ปกติของผู้ค้า ครับ ที่จะต้องหาเงินมาจ่าย โดยการเสนอราคาให้สูงกว่าราคาปกติ ก็มีคำถามอีกว่า ในเมื่อมีเข้าเสนอราคามากกว่า 1 ราย ราคาจะสูงได้อย่างไร ตรงนี้ ผมขออธิบายว่า มันไม่มีการแข่งขันจริงครับ คือแข่งแบบหลอกๆ เพื่อให้ถูกระเบียบเท่านั้น เมื่อมีการแข่งขันราคาหลอกๆ ก็จะมาเข้าเรื่องฮั้วละครับ สรุปคือล็อคสเปคผิดกฎหมายแต่ก็ไม่มีใครปราบปรามได้จริงจัง มาเข้าเรื่อง นะครับ 
ผมขอนำเสนอตั้งแต่เริ่มโครงการ จาก ร่าง TOR เพราะบริษัท ที่จะแข่งขัน ก็จะต้องติดตาม ตั้งแต่ ร่าง TOR  เมื่อเราพบว่า TOR ล็อคสเปค เราจะต้องวิจารณ์ให้แก้ไข แนวทางปฏิบัติจะมี สองอย่างคือ หน่วยงานแก้ไขตามข้อวิจารณ์ หรือ หน่วยงานคงตามร่าง ซึ่งหากหน่วยงานแก้ไข เรื่องก็จบ แต่ถ้าไม่แก้ไข เราจะต้องมีหนังสือร้องเรียนติดไว้ และร้องเรียนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ก็จะมาประกาศ TOR บริษัท ฯ ที่ร้องเรียนจะต้องเสนอสินค้าที่ ไม่สอดคล้องกับ TOR เพราะล็อคสเปค ให้เราเข้าไม่ได้ ซึ่งเมือประกาศผล เราก็จะต้องแพ้การเสนอราคา เราก็จะอุทธรณ์ ผลการพิจารณา ไป ที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และร้องเรียนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะให้ยกเลิกการประกวดราคาแล้ว แต่ หากไม่ยกเลิก เราจะต้องฟ้องศ่าลปกครอง ให้ ยกเลิกการประกวดราคา นั้น ท่านผู้อ่านมาถึงตรงนี้ เหมือนว่าไม่มีเทคนิค อะไร ก็ทำตามขั้นตอน  แต่ผมจะบอกว่า มีเทคนิคตรงที่การเสนอราคาเพราะเราจะต้องเสนอราคาไม่สอดคล้องกับ TOR เพราะถ้าสอดคล้องแล้ว โครงการนี้ ก็ไม่ล็อคสเปค ซิ ครับ เพราะเราเสนอราคาได้ เบื้องต้นก็ น่าจะให้ บริษัท ที่พบการล็อคสเปค ได้มีแนวทางการทำงานบ้าง แล้ว ผมจึงขอจบเพียง เท่านี้ ครับ 
สายัณห์ เอี่ยมศรีปลั่ง 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สายัณห์ ฯ 

ผู้ผ่านการประกวดราคา รายเดียว ก็ จัดจ้าง ต่อไปได้

ผู้ผ่านการประกวดราคา รายเดียว ก็ จัดจ้าง ต่อไปได้ sayanlawyer Sat, 10/23/2021 - 15:31

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ได้ ตอบ มาแล้ว ว่า แม้มีผู้ผ่านการพิจารณารายเดียว หากกรรมการเห็นสมควรที่จะดำเนินการต่อไป ก็ได้ 

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 sayanlawyer Sat, 01/13/2018 - 16:12

แยกศึกษา ได้ดังนี้

เอกสารแนบ

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน sayanlawyer Sat, 01/13/2018 - 16:14

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี 60

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี 60 sayanlawyer Sat, 01/13/2018 - 18:02
เอกสารแนบ

มติ ครม.ช่วยผู้มีอาชีพก่อสร้างจากน้ำท่วมภาคใต้

มติ ครม.ช่วยผู้มีอาชีพก่อสร้างจากน้ำท่วมภาคใต้ webadmin Tue, 09/12/2017 - 15:37

มติ ครม.

ครม.เห็นชอบให้ ช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง โดยให้ยื่นความประสงค์ภายใน 6 ตุลาคม 2560 

เอกสารแนบ
Attachment Size
_1503284803.pdf 401.85 KB

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง webadmin Wed, 09/06/2017 - 22:55

ระเบียบกระทรวงการคลัง

สัญญากิจการร่วมค้า ระบุใครยื่นซอง ไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีก

สัญญากิจการร่วมค้า ระบุใครยื่นซอง ไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีก sayanlawyer Sun, 03/14/2021 - 14:59

เป็นเรื่องที่ชัดเจน สักที่ ว่า สัญญาร่วมค้าที่ระบุใครเป็นผู้ยื่นซอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกหรือไม่ 
คำตอบ คือ ไม่ต้องทำแล้ว  ( ตาม File แนบ )

สัดส่วนผู้ร่วมค้าหลักของกิจการร่วมค้า ( 7/12/63 )

สัดส่วนผู้ร่วมค้าหลักของกิจการร่วมค้า ( 7/12/63 ) sayanlawyer Sun, 03/14/2021 - 13:29

สวัสดี ครับ
หลายบริษัท น่าจะเคยเสนอราคา ใน นาม  consortium หรือ JV  และหากไม่มีการตั้งผู้รับผิดขอบ หลัก ผู้ร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติ ตรงตาม TOR ซึ่งก่อนนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ของ ผู้ค้าหลัก แต่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯได้มีการกำหนด คุณสมบัติของผู้แทนหลักที่จะต้องมี คือ สัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค้าตามสัญญาของผู้ร่วมค้าหลักจะต้องมากกว่า ผู้ร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

หนังสือยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ก็ของดหรือลดค่าปรับได้

หนังสือยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ก็ของดหรือลดค่าปรับได้ sayanlawyer Mon, 10/23/2017 - 13:29

คำวินิจฉัยที่ ห 113/2554
เมื่อมีเหตุที่จะลดหรืองดค่าปรับแล้ว การที่ผู้ขายมีหนังสือยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆ ทั้งสิ้น ก็ มิใช่การสละสิทธิเรียกร้องขอลดหรืองดค่าปรับ แต่เป็นเพียงเหตุที่ส่วนราชการจะสามารถผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ส่วนราชการจจึงสามารถงดหรือลดค่าปรับได้ 

หลักเกณฑ์การพิจารณา ว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่

หลักเกณฑ์การพิจารณา ว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ Nopthaphat Tue, 07/07/2020 - 10:01

          คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้มีความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์พิจารณาว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ ดังนี้
          ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 20 
          วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทำมิได้”
           วรรคสอง กำหนดว่า “กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสำคัญ”  
           กล่าวคือ มีการแบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ในครั้งเดียวกันออกเป็นส่วนๆ โดยไม่มีเหตุจำเป็น ทำให้
(1)วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไปดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น หรือ
(2)อำนาจในการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น แบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว วิธีการซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้งยังคงเป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอยู่ แต่อำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ในแต่ละครั้งเปลี่ยนจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปขั้นหนึ่ง มาเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
            ทั้งนี้ ตาม (1) และ (2) จะต้องพิจารณาในขณะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่พิจารณาผลของการดำเนินการ
(3)คำว่า “ในครั้งเดียวกัน” ตาม ระเบียบฯ ข้อ 20 วรรคหนึ่ง นั้น หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่สมควรจะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกัน ดังนั้น การได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในครั้งเดียวกัน หากไม่มีเหตุผลที่ทำให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการในครั้งเดียวกันได้แล้ว หากหน่วยงานของรัฐได้แยกดำเนินการจนมีผลทำให้วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไปตาม (1) หรือ เพื่อให้อำนาจสั่งซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไปตาม(2) จะถือเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบฯ
            ศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบครับ

ห้ามจ้างช่วงทั้งสัญญา

ห้ามจ้างช่วงทั้งสัญญา sayanlawyer Sat, 02/26/2022 - 23:19

เรียนบริษัท ที่ได้งานจากภาครัฐ อย่าลืมว่า พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ห้ามจ้างช่วงทั้งหมดนะครับ
 

*** รายละเอียดตาม file แนบ 

แนวทางปฏิบัติหลังบอกเลิกสัญญา

แนวทางปฏิบัติหลังบอกเลิกสัญญา sayanlawyer Sun, 04/12/2020 - 12:50

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ได้มีแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ ส่วนราชการบอกเลิกสัญญาตาม file แนบ 
**งานที่่ส่งและเบิกเงินแล้ว จะไม่นำมารวมเป็นค่าเสียหาย 
**  งานที่ส่งแต่ยังไม่ได้รับเงิน  ส่วนราชการจะกำหนดราคากลาง และหากทำแล้ว เงินเหลือจะต้องคืนผู้รับจ้าง หากไม่พอ จะต้องเรียกจากผู้รับจ้าง