พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 sayanlawyer Sat, 01/13/2018 - 16:12

แยกศึกษา ได้ดังนี้

เอกสารแนบ

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน sayanlawyer Sat, 01/13/2018 - 16:14

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี 60

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี 60 sayanlawyer Sat, 01/13/2018 - 18:02
เอกสารแนบ