องค์ประกอบของความผิด มาตรา 123/5 วรรค 2 ที่นิติบุคคลจะต้องรับผิด ( ปปช. )

Submitted by webadmin on Fri, 10/06/2017 - 10:45

1.มีการให้  ขอให้  รับว่าจะให้   
2.สินบน  ประโยชน์อื่นใด  เพื่อประโยชน์ ของ นิติบุคคล 
3.แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่่ขององค์การระหว่างประเทศ  ที่มีหน้าที่โดยตรงกับการกระทำที่จูงใจ นั้น 
4.เพื่อจูงใจ ให้ กระทำการ หรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำการ 
5.อันมิชอบด้วยหน้าที่ 
6.ผู้ที่ให้สินบน หรือ ประโยชน์ นั้น เกี่ยวพันกับ นิติบุคคล 
7.นิติบุคคล ไม่รู้เห็นในการให้สินบน  หรือประโยชน์ อื่นใด   และไม่มี มาตราการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้ สินบน หรือ ประโยชน์ อื่นใด 

ปปช.

Submitted by webadmin on Thu, 10/05/2017 - 12:44

นอกจาก ผู้ค้ากับภาครัฐจะต้องยื่น บัญชีแสดงรายการ รับ - จ่าย โครงการ ต่อ ปปช.  กรณีทีมีสัญญา ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้น ไปแล้ว  ปัจจุบัน ปปช.ได้มีการเพิ่มความรับผิด ของ นิติบุคคล กรณีที่ผู้เกียวข้องกับนิติบุคคล ให้ สินบน เจ้าหน้าที่รัฐ ( มาตรา 123/5 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ( แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558 ) จึงเป็นหน้าที่ของ นิติบุคคล จะต้องออกมาตราการควบคุมภายในที่เหมาะสม  ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ มิเช่น นั้น นิติบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญา ด้วย  บริษัท เห็นว่า เรืองนี้ เป็

เอกสารแนบ

มติ ครม.ช่วยผู้มีอาชีพก่อสร้างจากน้ำท่วมภาคใต้

Submitted by webadmin on Tue, 09/12/2017 - 15:37

มติ ครม.

ครม.เห็นชอบให้ ช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง โดยให้ยื่นความประสงค์ภายใน 6 ตุลาคม 2560 

เอกสารแนบ