คำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครอง webadmin Thu, 09/07/2017 - 20:29

ผู้ควบคุมงาน เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ไม่เป็นไปตามมาตราฐาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดด้วย

ผู้ควบคุมงาน เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ไม่เป็นไปตามมาตราฐาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดด้วย webadmin Fri, 09/08/2017 - 14:44

อ.351/2556

เอกสารแนบ
Attachment Size
Academic_170216_134937.pdf 176.4 KB

ศาลอาจจะปรับเกิน 10% ก็ได้

ศาลอาจจะปรับเกิน 10% ก็ได้ sayanlawyer Tue, 01/26/2021 - 14:55

จากที่ หลายๆ ท่านได้ยินว่า ศาลท่านจะลดค่าปรับให้ไม่เกิน 10%  เรื่อง นี้ ไม่ใช้กับทุกคดี เพราะจาก ที่ บริษัท ได้รับมอบหมายให้ ฟ้องเรียกคืนค่าปรับ จาก กรมที่ดิน ปรากฎว่า ศาลปกครองกลางท่านยกฟ้อง แต่มาได้คืน ศาลปกครองสูงสุด 14 ล้านกว่า ๆ ครับ 
ดำ อ.725/2557 แดง อ.1036/2563

สัญญาจ้างเหมา เมื่อทำงานสำเร็จตรงตามสัญญา แม้งานน้อยลงก็ตัดเงินไม่ได้

สัญญาจ้างเหมา เมื่อทำงานสำเร็จตรงตามสัญญา แม้งานน้อยลงก็ตัดเงินไม่ได้ webadmin Fri, 09/08/2017 - 13:23

อ.148/2554

เอกสารแนบ
Attachment Size
Academic_060213_000750.pdf 180.02 KB

สัญญาทางปกครอง เอกชน บอกเลิกสัญญา ไม่ได้ ต้องฟ้องศาลให้เลิกสัญญา

สัญญาทางปกครอง เอกชน บอกเลิกสัญญา ไม่ได้ ต้องฟ้องศาลให้เลิกสัญญา webadmin Fri, 09/08/2017 - 14:32

อ.1500/2558

เอกสารแนบ
Attachment Size
Academic_101016_162746.pdf 62.16 KB

ส่วนราชการส่งมอบพื้นที่ให้ทำงานได้ไม่หมด แม้จะทำงานบางส่วนได้ก็เป็นความผิดของราชการฯ ต้องขยายสัญญาให้ ผู้รับจ้าง

ส่วนราชการส่งมอบพื้นที่ให้ทำงานได้ไม่หมด แม้จะทำงานบางส่วนได้ก็เป็นความผิดของราชการฯ ต้องขยายสัญญาให้ ผู้รับจ้าง sayanlawyer Mon, 10/23/2017 - 13:21

ผู้รับจ้างก่อสร้างกับ ส่วนราชการ คงเคยเจอที่ หลายหน่วยงาน ชอบคิดว่า ผู้รับจ้างไม่ได้ พื้นที่ครบตามสัญญา แต่ ก็ สามารถทำงานส่วนอื่นได้ จึงไม่ถือว่า เป็นความผิดของส่วนราชการและก็ไม่ขยายสัญญา ให้  กระผม ขอเรียนว่าการที่ส่วนราชการคิดแบบนั้นคลาดเคลื่อนจากคำพิพากษา เพราะได้มีคำพิพากษา ออกมาแล้วว่าเป็นความผิด ของทางราชการที่จะต้องขยายสัญญาให้ ครับ 
รายละเอียดอ่านได้ ตาม เอกสารแนบ ครับ 
ขอบคุณครับ
สายัณห์ เอี่ยมศรีปลั่ง 

เอกสารแนบ
Attachment Size
4.pdf 44.16 KB

หน่วยงานยกเลิกการประกวดราคา ไม่สมเหตุผลต้องใช้ค่าเสียหาย

หน่วยงานยกเลิกการประกวดราคา ไม่สมเหตุผลต้องใช้ค่าเสียหาย sayanlawyer Sat, 10/23/2021 - 15:41

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาให้ หน่วยงานชดใช้ค่าเสียหายกรณี ยกเลิกการประกวดราคาไม่ชอบ 

หมายเหตุ,...คดีนี้ บริษัท เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

เอกสารแนบ

เงินค่าจ้างที่เหลือต้องคืนคู่สัญญา จะนำไปหักเป็นค่าปรับสัญญาอื่นไม่ได้

เงินค่าจ้างที่เหลือต้องคืนคู่สัญญา จะนำไปหักเป็นค่าปรับสัญญาอื่นไม่ได้ webadmin Fri, 09/08/2017 - 15:16

อ.304/2552

เอกสารแนบ
Attachment Size
Academic_201212_134140.pdf 61.38 KB

เหตุความไม่สงบ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ สามารถขอขยายเวลาสัญญาได้

เหตุความไม่สงบ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ สามารถขอขยายเวลาสัญญาได้ webadmin Fri, 09/08/2017 - 15:08

อ.260/2552

เอกสารแนบ
Attachment Size
Academic_201212_133610.pdf 58.99 KB

ไม่ผิดสัญญาจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง

ไม่ผิดสัญญาจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง webadmin Fri, 09/08/2017 - 10:30

อ..1077/2558

เอกสารแนบ
Attachment Size
Academic_051016_140034.pdf 96 KB