ไม่ผิดสัญญาจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง

ไม่ผิดสัญญาจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง webadmin Fri, 09/08/2017 - 10:30

อ..1077/2558

เอกสารแนบ
Attachment Size
Academic_051016_140034.pdf 96 KB