สัญญาทางปกครอง เอกชน บอกเลิกสัญญา ไม่ได้ ต้องฟ้องศาลให้เลิกสัญญา

สัญญาทางปกครอง เอกชน บอกเลิกสัญญา ไม่ได้ ต้องฟ้องศาลให้เลิกสัญญา webadmin Fri, 09/08/2017 - 14:32

อ.1500/2558

เอกสารแนบ
Attachment Size
Academic_101016_162746.pdf 62.16 KB