เหตุความไม่สงบ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ สามารถขอขยายเวลาสัญญาได้

เหตุความไม่สงบ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ สามารถขอขยายเวลาสัญญาได้ webadmin Fri, 09/08/2017 - 15:08

อ.260/2552

เอกสารแนบ
Attachment Size
Academic_201212_133610.pdf 58.99 KB