การจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

Submitted by sayanlawyer on Sat, 01/20/2018 - 20:07

ปัจจุบัน มีการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 
บริษัท ได้แนบระเบียบแต่ละหน่วยงานไว้เพื่อศึกษา 

เอกสารแนบ