รับจดทะเบียน บริษัท

Submitted by sayanlawyer on Sat, 07/07/2018 - 10:47

บริษัท รับจดแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียน บริษัท ในเขต กรุงเทพ และนนทบุรี  
ครั้งละ  3,000 บาท( สามพันบาทถ้วน )  ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ส่วนราชการเรียกเก็บ
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท  ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )   ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ส่วนราชการเรียกเก็บ