รับจ้างดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

Submitted by sayanlawyer on Sat, 08/03/2019 - 08:51

ขอบเขตงาน 
ให้คำปรึกษา  ดำเนินการยื่นคำร้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  ยื่นคำร้องคดีถึงที่สุด
บริการลงนามเอกสาร  ณ สถานที่ ของ ทายาท  


ค่าวิชาชีพ
ข้อ.1. จำนวน 13,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน ) กรุงเทพ  นนทบุรี   และ ปทุมธานี  ( กรณีทายาททุกท่านยินยอมให้ ตั้งผู้จัดการมรดก และ ทายาทเป็นผู้ยื่นคำร้อง ) 
ข้อ.2.จำนวน 13,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )  นอกเหนือจาก 3 จังหวัดข้างต้น คิดค่าพาหนะเพิ่ม กม.ละ 5 บาท ( กรณีทายาททุกท่านยินยอมให้ ตั้งผู้จัดการมรดกและ ทายาทเป็นผู้ยื่นคำร้อง  ) 
ช้อ. 3.ค่าวิชาชีพ ตามที่ตกลง ( กรณีทายาท คัดค้าน )
ข้อ.4 เรียนเก็บค่าวิชาชีพ 8,000 บาท ( แปดพันบาทถ้วน )   กรณี ตาม ข้อ.1 และ ข้อ.2 วันที่ตกลงจ้าง ส่วนที่เหลือ เมื่อคดีถึงที่สุด

*** ติดต่อ สายัณห์  เอี่ยมศรีปลั่ง 0951495624/ 0617856556