สัดส่วนผู้ร่วมค้าหลักของกิจการร่วมค้า ( 7/12/63 )

Submitted by sayanlawyer on Sun, 03/14/2021 - 13:29

สวัสดี ครับ
หลายบริษัท น่าจะเคยเสนอราคา ใน นาม  consortium หรือ JV  และหากไม่มีการตั้งผู้รับผิดขอบ หลัก ผู้ร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติ ตรงตาม TOR ซึ่งก่อนนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ของ ผู้ค้าหลัก แต่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯได้มีการกำหนด คุณสมบัติของผู้แทนหลักที่จะต้องมี คือ สัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค้าตามสัญญาของผู้ร่วมค้าหลักจะต้องมากกว่า ผู้ร่วมค้ารายอื่นทุกราย