คืนหลักประกันสัญญา ได้ทันที โดยไม่่ต้องรอให้ บริษัท ทวงถาม

Submitted by sayanlawyer on Sun, 03/14/2021 - 15:08

หน่วยงาน ต้องคืนหลักประกันสัญญา ภายใน 15 วัน นับแต่พ้นภาระผูกพัน โดยไม่ต้องรอให้ คู่สัญญา มีหนังสือขอคืน