รับจดทะเบียน นิติบุคคล

บริษัท รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  ในเขต  กทม. นนทบุรี  ปทุมธานี  กำหนดค่าวิชาชีพ 12,000.- บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  การแก้ไข ครั้งละ 3,000.- บาท ( สามพันบาทถ้วน)  ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ส่วนราชการเรียกเก็บ 
ร้องศาลขอเพิ่มชื่อทาง ทะเบียน  กำหนดค่าวิชาชีพ 20,000.- บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี  ( นอกจากนี้ เรียกเก็บค่าพาหนะ กม.ละ 5 บาท ) 
ร้องศาลขอยกเลิก เสร็จสิ้นการชำระบัญชี  บริษัท / หจก. กำหนดค่าวิชาชีพ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี ( นอกจากนี้ เรียกเก็บค่าพาหนะ กม.ละ 5 บาท ) รวมค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว