ประสบการณ์ บริษัท

Submitted by sayanlawyer on Fri, 10/08/2021 - 21:55

1.รับดำเนินการฟ้อง ระหว่าง IRCP โจทก์ TAGS จำเลย ทุนทรัพย์ 61.9 ล้านบาท สถานะ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้  -จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น จำเลยขออนุญาตฎีกา แบบยกเว้นค่าธรรมเนียม ศาลฎีกา แก้ดอกเบี้ย ตาม กฎหมาย ใหม่ 

2.รับดำเนินการฟ้อง ระหว่าง SIS โจทก์ SIAMWEB  จำเลย ทุนทรัพย์ 3.1ล้านบาท สถานะ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ คดีถึงที่สุด อยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดี

3.รับดำเนินการฟ้อง ระหว่าง ITDC โจทก์ SIAMWEB  จำเลย  ทุนทรัพย์ 1.2 ล้านบาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชำระหนี้  จำเลยฎีกา  ศาลฎีกายกฎีกาของจำเลย  คดีถึงที่สุด อยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดี

4.รับดำเนินการฟ้อง ระหว่าง  ITDC โจทก์  SB computer  จำเลย ทุนทรัพย์  1.5 ล้านบาท  สถานะ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้  คดีถึงที่สุด

5.รับดำเนินการฟ้อง ระหว่าง  INGRAM โจทก์ SIAMWEB จำเลย  ทุนทรัพย์  0.77 ล้านบาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชำระหนี้ จำเลยฎีกา ศาลฎีกา จำหน่ายคดี คดีถึงที่สุด  อยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดี

6.รับดำเนินการฟ้อง ระหว่าง IRCP ผู้ฟ้องคดี  เทศบาลเมืองท่าข้าม  ผู้ถูกฟ้องคดี  ทุนทรัพย์ 3.8 ล้านบาท  สถานะ ศาลปกครองกลางนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. คำพิพากษาศาลให้คืนค่าปรับ 2,884,495.79บาท โดยชำระให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่คดีถึงที่สุด  เทศบาลท่าข้ามอุทธรณ์  ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามศาลปกครองกลาง  

7.รับดำเนินการฟ้อง ระหว่าง IRCP ผู้เรียกร้อง เทศบาลบ้านนา ผู้คัดค้าน  ทุนทรัพย์ 0.6 ล้านบาท สถานะ มีคำชี้ขาดให้ เทศบาลบ้านนาชดใช้ค่าเสียหายให้ IRCP 0.6 ล้านบาท เทศบาลฯ ฟ้องศาลปกครอง ศาลปกครองเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ IRCP อุทธรณ์  ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น และให้คืนค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้ IRCP 

8.รับดำเนินการต่อสู้คดี ระหว่าง ISSP โจทก์ IRCP จำเลย  ทุนทรัพย์ 0.4 ล้านบาท สถานะ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องโจทก์ โจทก์ยื่นฎีกา ศาลฎีกา พิพากษายืน ตามศาลอุทธรณ์

9.รับดำเนินการฟ้อง ระหว่าง IRCP ผู้ฟ้องคดี  กทม. ผู้ถูกฟ้องคดี  ทุนทรัพย์ 16.9 ล้านบาท  ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ กทม.คืนเงิน 12,598,560 บาท

10. รับดำเนินการฟ้อง ระหว่าง IRCP ผู้ฟ้องคดี กรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี ทุนทรัพย์ 26.8 ล้านบาท ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ กรมที่ดินคืนเงิน 14,216,172.85 บาท ให้ IRCP

11.รับดำเนินการฟ้อง ระหว่าง  TGS ผู้ฟ้องคดี   EGAT ผู้ถูกฟ้องคดี  ทุนทรัพย์ 0.9 ล้านบาท  สถานะ ศาลปกครองกลางพิพากษา ให้ EGAT คืนเงินเก้าแสนบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5 นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าชำระเสร็จ  ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้ให้คืนเงิน แปดแสนบาท

12.รับดำเนินการต่อสู้คดี ระหว่าง extream โจทก์ IRCP จำเลย  ทุนทรัพย์ 8 ล้านบาท สถานะ ศาลต้นยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ทุนทรัพย์ชั้นอุทธรณ์ 1.9 ล้านบาท  ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ จำเลยชำระหนี้ ตามอุทธรณ์โจทก์ จำเลยฎีกา ศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์ 

13.รับดำเนินการฟ้อง (ทนายความโจทก์) ระหว่าง IRCP โจทก์ AOT จำเลย ทุนทรัพย์ 18 ล้านบาท สถานะ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ จำเลยชำระหนี้ 18 ล้านบาท จำเลยฎีกาศาลฎีกา ยืน

14.รับดำเนินการฟ้อง ระหว่าง IRCP โจทก์เวิลดิ์เทรเวล  จำเลย ทุนทรัพย์ 53 ล้านบาท สถานะ ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีชั่วคราว 

15.รับดำเนินการฟ้องร้อง  ( ผู้รัมอบอำนาจผู้ฟ้องคดี ) ระหว่าง บจ.ได้ตง  ผู้ฟ้องคดี - ม.ศิลปกร  ผู้ถูกฟ้องคดี ทุนทรัพย์  4,986,228 บาท   ศาลปกครองกลาง พิพากษาให้ ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ชำระเงิน 291,310 บาท  คดี อยู่ระหว่าง อุทธรณ์ 

16.ดำเนินการเป็นผู้รับมอบอำนาจ จาก ircp & คอมฟิก ฟ้อง การไฟฟ้านครหลวง  ศาลปกครอง กรณี ยกเลิกการประกวดราคามิชอบ ทุนทรัพย์ 10 ล้าน ศาลปกครองสูงสุด พิพกาษาให้ การไฟฟ้า ชำระเงิน 627,500 บาท