ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน

Submitted by Nopthaphat on Tue, 07/07/2020 - 10:13

               คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) พิจารณาแล้วเห็นว่า 

หลักเกณฑ์การพิจารณา ว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่

Submitted by Nopthaphat on Tue, 07/07/2020 - 10:01

          คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้มีความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์พิจารณาว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ ดังนี้
          ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 20 
          วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทำมิได้”

หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

Submitted by Phubodi on Thu, 07/02/2020 - 20:55

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานเป็นไปด้วยความชัดเจน เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงกำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแบบคำร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนวทางการปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นขอเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

Submitted by Phubodi on Thu, 07/02/2020 - 20:44

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นขอเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐต้องโปร่งใส ซึ่งต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจั

แนวทางปฏิบัติหลังบอกเลิกสัญญา

Submitted by sayanlawyer on Sun, 04/12/2020 - 12:50

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ได้มีแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ ส่วนราชการบอกเลิกสัญญาตาม file แนบ 
**งานที่่ส่งและเบิกเงินแล้ว จะไม่นำมารวมเป็นค่าเสียหาย 
**  งานที่ส่งแต่ยังไม่ได้รับเงิน  ส่วนราชการจะกำหนดราคากลาง และหากทำแล้ว เงินเหลือจะต้องคืนผู้รับจ้าง หากไม่พอ จะต้องเรียกจากผู้รับจ้าง

การอุทธรณ์ กับ การร้องเรียน

Submitted by sayanlawyer on Thu, 08/08/2019 - 21:47

การอุทธรณ์ กับ การร้องเรียน สองคำนี้ต่างกัน  ซึงการอุทธรณ์ พรบ.กำหนดให้ทำได้เฉพาะผู้ยื่นซอง และต้องทำภายใน 7 วันทำการฯ แต่ การร้องเรียน ระเบียบกำหนดให้ ผู้ใด ก็ได้ ที่เห็นว่าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ กฎกระทรวง ระเบียบ ให้ ร้องเรียนภายใน 15 วัน นับแต่ได้รู้ หรือควรรู้ ครับ ดังนั้นควรจะตั้งเรื่องให้ถูก มิเช่นนั้นจะเสียเวลา 

การอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

Submitted by sayanlawyer on Tue, 08/06/2019 - 22:52

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฯ ได้ ออกหนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ บริษัท ฯ ขอสรุป ดังนี้ 
1.ผู้ที่จะอุทธรณ์ได้จะต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ( มาตรา 114 ) 
2.ต้องอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง  และอุทธรณ์ต่อ หน่วยงานของรัฐ 

เอกสารแนบ

คณะกรรมการวินิจฉัย พิจารณาตอบข้อหารือเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

Submitted by sayanlawyer on Sun, 06/30/2019 - 14:17

บริษัท ฯ มีหนังสือขอหารือ คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ เกี่ยวกับหน้าที่การจัดทำแบบกรณีที่มีการแก้ไข เพราะส่วนราชการส่วนมากจะให้ ผู้รับจ้างดำเนินการ แต่ บริษัทฯ เห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและเพื่อให้ เป็นบรรทัดฐานต่อไป จึงได้หารือไปที่ คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ แต่ ปรากฎว่า กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้ง ว่า จะตอบข้อหารือเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่าน้น บริษัท ฯ จึงนำมาฝาก 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง

Submitted by sayanlawyer on Wed, 06/26/2019 - 20:50

บริษัท ที่รับจ้างหรือขายสินค้าให้ราชการ คงมีไม่น้อยที่ ทำสัญญาโอนสิทธิการรับเงินให้กับ  ธนาคาร และท่านอาจจะไม่ทราบว่ายังมีหน่วยงานบางแห่งเข้าใจว่าสิทธิในการเรียกคืนค่าปรับ และเงินเพิ่มตามสัญญา ฯ หลังจากปิดโครงการแล้ว นั้นตกไปเป็นของธนาคาร เนื่องจากมีการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว  ซึ่งที่ถูกต้องแล้ว สัญญาโอนสิทธิ นั้น เป็นเพียงโอนสิทธิการรับเงินให้ ธนาคารเท่านั้น  สำหรับสิทธิหน้าที่ของ บริษัท ที่จะเรียกร้องค่าปรับคืน หรือเรียกร้องเงินเพิ่ม คงเป็นของบริษัท อยู่ทั้งสิ้น แต่เพื่อมิให้มีประเด็นนี้   ผม ขอเสนอทีมกฎหมายของ บริษัท ได้แก้ไขข้อความให้รัดกุม ถึงสิทธิและหน้าที่ให้ชัดเจนในสัญญาโอนสิทธิ นั้น