งาน บริษัท

Submitted by sayanlawyer on Sat, 01/13/2018 - 10:47

รับว่าความ  คดีแพ่ง คดีอาญา  คดีปกครอง
คดีสำนักงานอนุญาโตตุลาการ   ที่ปรึกษากฎหมาย  งานจัดซื้อ - งานจัดจ้าง
( พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 )
ร่างสัญญา  บริหารสัญญาโครงการ 
ฟ้องเรียกคืนค่าปรับ  ฟ้องเรียกคืนหลักประกันซอง  
จดทะเบียนตั้ง บริษัท และ  แก้ไขเพิ่มเติม
ดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก