ซ้อมความเข้าใจการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง

Submitted by webadmin on Wed, 09/06/2017 - 22:40

ซ้อมความเข้าใจคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซ้อมความเข้าใจ ดังนี้