การอุทธรณ์ กับ การร้องเรียน

Submitted by sayanlawyer on Thu, 08/08/2019 - 21:47

การอุทธรณ์ กับ การร้องเรียน สองคำนี้ต่างกัน  ซึงการอุทธรณ์ พรบ.กำหนดให้ทำได้เฉพาะผู้ยื่นซอง และต้องทำภายใน 7 วันทำการฯ แต่ การร้องเรียน ระเบียบกำหนดให้ ผู้ใด ก็ได้ ที่เห็นว่าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ กฎกระทรวง ระเบียบ ให้ ร้องเรียนภายใน 15 วัน นับแต่ได้รู้ หรือควรรู้ ครับ ดังนั้นควรจะตั้งเรื่องให้ถูก มิเช่นนั้นจะเสียเวลา