ค่าสอน ว่าความ

Submitted by sayanlawyer on Thu, 01/11/2018 - 14:01

เรียน ๔  ครั้ง ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท( สองหมื่นบาทถ้วน )รวมค่าเอกสารและอาหารกลางวัน
ชำระก่อนวันเรียน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
ชำระเมื่อจบการเรียนครั้งที่ ๒ อีก ๑๐,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ .... ผู้เรียนมี ครุยเนติฯ เป็นของตัวเองและนำมาใช้ในการเรียน
สมัครเรียนได้ที่ E-mail : sayan@sayanlawyer.com

*** รวมค่าปรึกษาคดี 1 ปี