e-bidding - คณะกรรมการต้องยึดถือราคาตามใบเสนอราคา เป็นหลักมากกว่า BOQ

Submitted by sayanlawyer on Mon, 05/20/2019 - 10:36

งานก่อสร้างที่ ผู้เสนอราคา ทำใบเสนอราคาในระบบ e-bidding ไม่ตรงกับ BOQ  คณะกรรมการต้องยึดถือ ใบเสนอราคาเป็นหลัก และจะปรับให้เป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณา ก็ไม่ได้ ด้วยเช่นกัน