คณะกรรมการวินิจฉัย พิจารณาตอบข้อหารือเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

Submitted by sayanlawyer on Sun, 06/30/2019 - 14:17

บริษัท ฯ มีหนังสือขอหารือ คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ เกี่ยวกับหน้าที่การจัดทำแบบกรณีที่มีการแก้ไข เพราะส่วนราชการส่วนมากจะให้ ผู้รับจ้างดำเนินการ แต่ บริษัทฯ เห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและเพื่อให้ เป็นบรรทัดฐานต่อไป จึงได้หารือไปที่ คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ แต่ ปรากฎว่า กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้ง ว่า จะตอบข้อหารือเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่าน้น บริษัท ฯ จึงนำมาฝาก