แนวทางปฏิบัติหลังบอกเลิกสัญญา

Submitted by sayanlawyer on Sun, 04/12/2020 - 12:50

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ได้มีแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ ส่วนราชการบอกเลิกสัญญาตาม file แนบ 
**งานที่่ส่งและเบิกเงินแล้ว จะไม่นำมารวมเป็นค่าเสียหาย 
**  งานที่ส่งแต่ยังไม่ได้รับเงิน  ส่วนราชการจะกำหนดราคากลาง และหากทำแล้ว เงินเหลือจะต้องคืนผู้รับจ้าง หากไม่พอ จะต้องเรียกจากผู้รับจ้าง