ผู้ผ่านการประกวดราคา รายเดียว ก็ จัดจ้าง ต่อไปได้

Submitted by sayanlawyer on Sat, 10/23/2021 - 15:31

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ได้ ตอบ มาแล้ว ว่า แม้มีผู้ผ่านการพิจารณารายเดียว หากกรรมการเห็นสมควรที่จะดำเนินการต่อไป ก็ได้