สัญญาจ้างเหมา เมื่อทำงานสำเร็จตรงตามสัญญา แม้งานน้อยลงก็ตัดเงินไม่ได้

Submitted by webadmin on Fri, 09/08/2017 - 13:23

อ.148/2554

เอกสารแนบ