ผู้ควบคุมงาน เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ไม่เป็นไปตามมาตราฐาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดด้วย

Submitted by webadmin on Fri, 09/08/2017 - 14:44

อ.351/2556

เอกสารแนบ