เงินค่าจ้างที่เหลือต้องคืนคู่สัญญา จะนำไปหักเป็นค่าปรับสัญญาอื่นไม่ได้

Submitted by webadmin on Fri, 09/08/2017 - 15:16

อ.304/2552

เอกสารแนบ