การจัดอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.