การทำประชาพิจารณ์และการประกาศประกวดราคา งบ ปี 2564

Submitted by sayanlawyer on Sat, 03/27/2021 - 15:51

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา กำหนด วงเงินที่จะทำประชาพิจารณ์ และการประกาศประกวดราคา สำหรับงบปี 2564 ดังนี้ .
1.วงเงินตั้งแต่ 500,000.- แต่ไม่เกิน 10,000,000.- จะประชาพิจารณ์ หรือไม่ก็ได้ 
2.วงเงินการประกวดราคา ไม่เกิน 100,000,000.- บาท ประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
3.เกิน 100,000,000.- ประกาศไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ 
4.จ้างออกแบบและคุมงาน โดยเชิญชวนทั่วไป ประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
รายละเอียดตามเอกสาร แนบ 

เอกสารแนบ