ส่วนราชการส่งมอบพื้นที่ให้ทำงานได้ไม่หมด แม้จะทำงานบางส่วนได้ก็เป็นความผิดของราชการฯ ต้องขยายสัญญาให้ ผู้รับจ้าง

Submitted by sayanlawyer on Mon, 10/23/2017 - 13:21

ผู้รับจ้างก่อสร้างกับ ส่วนราชการ คงเคยเจอที่ หลายหน่วยงาน ชอบคิดว่า ผู้รับจ้างไม่ได้ พื้นที่ครบตามสัญญา แต่ ก็ สามารถทำงานส่วนอื่นได้ จึงไม่ถือว่า เป็นความผิดของส่วนราชการและก็ไม่ขยายสัญญา ให้  กระผม ขอเรียนว่าการที่ส่วนราชการคิดแบบนั้นคลาดเคลื่อนจากคำพิพากษา เพราะได้มีคำพิพากษา ออกมาแล้วว่าเป็นความผิด ของทางราชการที่จะต้องขยายสัญญาให้ ครับ 
รายละเอียดอ่านได้ ตาม เอกสารแนบ ครับ 
ขอบคุณครับ
สายัณห์ เอี่ยมศรีปลั่ง 

เอกสารแนบ