สัญญากิจการร่วมค้า ระบุใครยื่นซอง ไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีก

Submitted by sayanlawyer on Sun, 03/14/2021 - 14:59

เป็นเรื่องที่ชัดเจน สักที่ ว่า สัญญาร่วมค้าที่ระบุใครเป็นผู้ยื่นซอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกหรือไม่ 
คำตอบ คือ ไม่ต้องทำแล้ว  ( ตาม File แนบ )