การจัดอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.

Submitted by webadmin on Thu, 10/19/2017 - 15:26

การจัดอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก  สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ถือว่า เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560