ของดค่าปรับภายหลังครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

Submitted by sayanlawyer on Mon, 10/23/2017 - 13:31

คำวินิจฉัย 45/2554
เหตุสุดวิสัยในการของดหรือลดค่าปรับ ฯ กรณีเหตุเกิดขึ้นภายหลังครบกำหนดสัญญาแล้ว ก็ สามารถของดหรือลดค่าปรับได้ เพราะระเบียบมิได้กำหนดต้องเป็นเหตุเกิดขึ้นก่อนหมดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างแจ้งเหตุขัดข้องภายใน 15 วัน นับแต่เหตุสิ้นสุด ตามเงื่อนไข ในสัญญา ย่อมมีอำนาจพิจารณางดหรือลดค่าปรับได้ ตามจำนวนวันที่เกิดเหตุฯ