การอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

Submitted by sayanlawyer on Tue, 08/06/2019 - 22:52

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฯ ได้ ออกหนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ บริษัท ฯ ขอสรุป ดังนี้ 
1.ผู้ที่จะอุทธรณ์ได้จะต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ( มาตรา 114 ) 
2.ต้องอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง  และอุทธรณ์ต่อ หน่วยงานของรัฐ 
3.กรณีหน่วยงานของรํฐ ยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้างก่อนถึงวันยื่นข้อเสนอหรือยื่นข้อเสนอแล้วมีการยกเลิกก่อนประกาศผล หรือมีการประกาศผลแล้วหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเแล้ว ต่อมายกเลิกฯ กรณีนี้ ไม่เข้ามาตรา 114 ให้ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโดยไม่ต้องส่ง คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ และใช้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองบังคับ 
4.กรณีที่ อุทธรณ์ไม่ได้ ตาม มาตรา 115 ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผู้อุทธรณ์ว่าอุทธรณ์ไม่ได้ และใช้วิธีปฏิบัติราชการบังคับ
5.กรณี เป็นการอุทธรณ์เกิน 7 วันทำการ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์เพื่อปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา 
กรณีตาม ข้อ.3-5 ไม่ต้องส่งเรื่องให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

สรุป คือการอุทธรณ์ กรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือ อุทธรณ์ เกิน 7 วันทำการ ไม่ต้องส่งเรื่องไปให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

เอกสารแนบ