ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน

Submitted by Nopthaphat on Tue, 07/07/2020 - 10:13

               คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) พิจารณาแล้วเห็นว่า 
               ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 5 ส่วนที่ 2 ได้กำหนดให้หนังสือค้ำประกันการเสนอราคา ตามข้อ 166 และ หนังสือค้ำประกันสัญญา ตามข้อ 167 เป็นไปตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเพื่อใช้ในการทำสัญญาที่ถูกต้องจึงได้กำหนดตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงได้นำมาฝากทุกท่าน
               ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันตามเอกสารแนบครับ