บริษัท ถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงาน ต้องดำเนินการอย่างไร

Submitted by sayanlawyer on Wed, 11/01/2017 - 16:39

เมื่อ บริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน สิ่งที่จะต้องทำลำดับแรก คือ ต้องอุทธรณ์คำสั่ง ที่ สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  แต่ ไม่สามารถฟ้องศาลปกครองให้ เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ทันที ( อ.627/2560)  และหลังจากที่ คำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานถูกยืนตามเดิม หรือพ้นระยะเวลา พิจารณาคำอุทธรณ์ บริษัท และกรรมการ ก็ดำเนินการฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมกับ ขอทุเลาคำสั่งที่ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ก่อนจบ ผมขอย้ำว่า บริษัท และกรรมการจะต้องอุทธรณ์คำสั่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง มิฉะนั้นก็หมดสิทธิที่จะไปฟ้องศาลปกครอง ให้ชนะคดีได้ 
ขอบคุณครับ
สายัณห์ เอี่ยมศรีปลั่ง