การทำประชาพิจารณ์และการประกาศประกวดราคา งบ ปี 2564

Submitted by sayanlawyer on Sat, 03/27/2021 - 15:51

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา กำหนด วงเงินที่จะทำประชาพิจารณ์ และการประกาศประกวดราคา สำหรับงบปี 2564 ดังนี้ .
1.วงเงินตั้งแต่ 500,000.- แต่ไม่เกิน 10,000,000.- จะประชาพิจารณ์ หรือไม่ก็ได้ 
2.วงเงินการประกวดราคา ไม่เกิน 100,000,000.- บาท ประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
3.เกิน 100,000,000.- ประกาศไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ 
4.จ้างออกแบบและคุมงาน โดยเชิญชวนทั่วไป ประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
รายละเอียดตามเอกสาร แนบ 

เอกสารแนบ

สัญญากิจการร่วมค้า ระบุใครยื่นซอง ไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีก

Submitted by sayanlawyer on Sun, 03/14/2021 - 14:59

เป็นเรื่องที่ชัดเจน สักที่ ว่า สัญญาร่วมค้าที่ระบุใครเป็นผู้ยื่นซอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกหรือไม่ 
คำตอบ คือ ไม่ต้องทำแล้ว  ( ตาม File แนบ )

สัดส่วนผู้ร่วมค้าหลักของกิจการร่วมค้า ( 7/12/63 )

Submitted by sayanlawyer on Sun, 03/14/2021 - 13:29

สวัสดี ครับ
หลายบริษัท น่าจะเคยเสนอราคา ใน นาม  consortium หรือ JV  และหากไม่มีการตั้งผู้รับผิดขอบ หลัก ผู้ร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติ ตรงตาม TOR ซึ่งก่อนนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ของ ผู้ค้าหลัก แต่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯได้มีการกำหนด คุณสมบัติของผู้แทนหลักที่จะต้องมี คือ สัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค้าตามสัญญาของผู้ร่วมค้าหลักจะต้องมากกว่า ผู้ร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

ศาลอาจจะปรับเกิน 10% ก็ได้

Submitted by sayanlawyer on Tue, 01/26/2021 - 14:55

จากที่ หลายๆ ท่านได้ยินว่า ศาลท่านจะลดค่าปรับให้ไม่เกิน 10%  เรื่อง นี้ ไม่ใช้กับทุกคดี เพราะจาก ที่ บริษัท ได้รับมอบหมายให้ ฟ้องเรียกคืนค่าปรับ จาก กรมที่ดิน ปรากฎว่า ศาลปกครองกลางท่านยกฟ้อง แต่มาได้คืน ศาลปกครองสูงสุด 14 ล้านกว่า ๆ ครับ 
ดำ อ.725/2557 แดง อ.1036/2563

การจัดจ้างที่ไม่มีเทคนิคพิเศษ ต้องจัดจ้างใช้เกณฑ์ราคา ตัดสิน หากผิดจากนี้ อาจถูกยกเลิกได้

Submitted by sayanlawyer on Tue, 01/05/2021 - 13:05

สวัสดี ครับ 
เรื่องนี้ เป็นเรื่องแรกของปี 2564 และเป็นเรื่องที่สำคัญ บริษัท จึงมามาฝาก 
เรื่องมีอยู่ว่า หน่วยงานหนึ่ง จัดจ้างด้วยการใช้คะแนนเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องกับราคา ทำให้ ผู้ที่มีราคาต่ำสุดไม่ชนะการประกวดราคา ผู้แพ้การประกวดราคา อุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้ยกเลิกการประกวดราคา เพราะเป็นการจ้างที่ไม่มีเทคนิคพิเศษอะไร ต้องใช้ราคาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน 

ฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา หรือไม่

Submitted by sayanlawyer on Tue, 04/06/2021 - 12:13

เรื่องนี้ จริงก็ไม่มีอะไรแปลก ครับ แต่ก็มีประเด็นที่ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแห่งหนึ่ง  ท่านสั่งรับฟ้องอาญาแต่ไม่รับฟ้องคดีส่วนแพ่ง เพราะหมิ่นประมาทไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา แต่ คดีประเภทนี้ ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกา วินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนืองคดีอาญา   เป็นเด็นคือ หาก ท่านเป็นทนายความในคดีจะดำเนินการอย่างไร 

 

คืนหลักประกันสัญญา ได้ทันที โดยไม่่ต้องรอให้ บริษัท ทวงถาม

Submitted by sayanlawyer on Sun, 03/14/2021 - 15:08

หน่วยงาน ต้องคืนหลักประกันสัญญา ภายใน 15 วัน นับแต่พ้นภาระผูกพัน โดยไม่ต้องรอให้ คู่สัญญา มีหนังสือขอคืน 

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน

Submitted by Nopthaphat on Tue, 07/07/2020 - 10:13

               คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) พิจารณาแล้วเห็นว่า