หนังสือยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ก็ของดหรือลดค่าปรับได้

Submitted by sayanlawyer on Mon, 10/23/2017 - 13:29

คำวินิจฉัยที่ ห 113/2554
เมื่อมีเหตุที่จะลดหรืองดค่าปรับแล้ว การที่ผู้ขายมีหนังสือยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆ ทั้งสิ้น ก็ มิใช่การสละสิทธิเรียกร้องขอลดหรืองดค่าปรับ แต่เป็นเพียงเหตุที่ส่วนราชการจะสามารถผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ส่วนราชการจจึงสามารถงดหรือลดค่าปรับได้