e-bidding - คณะกรรมการต้องยึดถือราคาตามใบเสนอราคา เป็นหลักมากกว่า BOQ

Submitted by sayanlawyer on Mon, 05/20/2019 - 10:36

งานก่อสร้างที่ ผู้เสนอราคา ทำใบเสนอราคาในระบบ e-bidding ไม่ตรงกับ BOQ  คณะกรรมการต้องยึดถือ ใบเสนอราคาเป็นหลัก และจะปรับให้เป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณา ก็ไม่ได้ ด้วยเช่นกัน 

บริษัท ถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงาน ต้องดำเนินการอย่างไร

Submitted by sayanlawyer on Wed, 11/01/2017 - 16:39

เมื่อ บริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน สิ่งที่จะต้องทำลำดับแรก คือ ต้องอุทธรณ์คำสั่ง ที่ สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  แต่ ไม่สามารถฟ้องศาลปกครองให้ เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ทันที ( อ.627/2560)  และหลังจากที่ คำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานถูกยืนตามเดิม หรือพ้นระยะเวลา พิจารณาคำอุทธรณ์ บริษัท และกรรมการ ก็ดำเนินการฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมกับ ขอทุเลาคำสั่งที่ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ก่อนจบ ผมขอย้ำว่า บริษัท และกรรมการจะต้องอุทธรณ์คำสั่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง มิฉะนั้นก็หมดสิทธิที่จะไปฟ้องศาลปกครอง ให้ชนะคดีได้ 
ขอบคุณครับ

ของดค่าปรับภายหลังครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

Submitted by sayanlawyer on Mon, 10/23/2017 - 13:31

คำวินิจฉัย 45/2554
เหตุสุดวิสัยในการของดหรือลดค่าปรับ ฯ กรณีเหตุเกิดขึ้นภายหลังครบกำหนดสัญญาแล้ว ก็ สามารถของดหรือลดค่าปรับได้ เพราะระเบียบมิได้กำหนดต้องเป็นเหตุเกิดขึ้นก่อนหมดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างแจ้งเหตุขัดข้องภายใน 15 วัน นับแต่เหตุสิ้นสุด ตามเงื่อนไข ในสัญญา ย่อมมีอำนาจพิจารณางดหรือลดค่าปรับได้ ตามจำนวนวันที่เกิดเหตุฯ

หนังสือยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ก็ของดหรือลดค่าปรับได้

Submitted by sayanlawyer on Mon, 10/23/2017 - 13:29

คำวินิจฉัยที่ ห 113/2554
เมื่อมีเหตุที่จะลดหรืองดค่าปรับแล้ว การที่ผู้ขายมีหนังสือยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆ ทั้งสิ้น ก็ มิใช่การสละสิทธิเรียกร้องขอลดหรืองดค่าปรับ แต่เป็นเพียงเหตุที่ส่วนราชการจะสามารถผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ส่วนราชการจจึงสามารถงดหรือลดค่าปรับได้ 

ส่วนราชการส่งมอบพื้นที่ให้ทำงานได้ไม่หมด แม้จะทำงานบางส่วนได้ก็เป็นความผิดของราชการฯ ต้องขยายสัญญาให้ ผู้รับจ้าง

Submitted by sayanlawyer on Mon, 10/23/2017 - 13:21

ผู้รับจ้างก่อสร้างกับ ส่วนราชการ คงเคยเจอที่ หลายหน่วยงาน ชอบคิดว่า ผู้รับจ้างไม่ได้ พื้นที่ครบตามสัญญา แต่ ก็ สามารถทำงานส่วนอื่นได้ จึงไม่ถือว่า เป็นความผิดของส่วนราชการและก็ไม่ขยายสัญญา ให้  กระผม ขอเรียนว่าการที่ส่วนราชการคิดแบบนั้นคลาดเคลื่อนจากคำพิพากษา เพราะได้มีคำพิพากษา ออกมาแล้วว่าเป็นความผิด ของทางราชการที่จะต้องขยายสัญญาให้ ครับ 
รายละเอียดอ่านได้ ตาม เอกสารแนบ ครับ 
ขอบคุณครับ
สายัณห์ เอี่ยมศรีปลั่ง 

เอกสารแนบ

การจัดอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.

Submitted by webadmin on Thu, 10/19/2017 - 15:26

การจัดอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก  สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ถือว่า เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 

องค์ประกอบของความผิด มาตรา 123/5 วรรค 2 ที่นิติบุคคลจะต้องรับผิด ( ปปช. )

Submitted by webadmin on Fri, 10/06/2017 - 10:45

1.มีการให้  ขอให้  รับว่าจะให้   
2.สินบน  ประโยชน์อื่นใด  เพื่อประโยชน์ ของ นิติบุคคล 
3.แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่่ขององค์การระหว่างประเทศ  ที่มีหน้าที่โดยตรงกับการกระทำที่จูงใจ นั้น 
4.เพื่อจูงใจ ให้ กระทำการ หรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำการ 
5.อันมิชอบด้วยหน้าที่ 
6.ผู้ที่ให้สินบน หรือ ประโยชน์ นั้น เกี่ยวพันกับ นิติบุคคล 
7.นิติบุคคล ไม่รู้เห็นในการให้สินบน  หรือประโยชน์ อื่นใด   และไม่มี มาตราการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้ สินบน หรือ ประโยชน์ อื่นใด 

ปปช.

Submitted by webadmin on Thu, 10/05/2017 - 12:44

นอกจาก ผู้ค้ากับภาครัฐจะต้องยื่น บัญชีแสดงรายการ รับ - จ่าย โครงการ ต่อ ปปช.  กรณีทีมีสัญญา ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้น ไปแล้ว  ปัจจุบัน ปปช.ได้มีการเพิ่มความรับผิด ของ นิติบุคคล กรณีที่ผู้เกียวข้องกับนิติบุคคล ให้ สินบน เจ้าหน้าที่รัฐ ( มาตรา 123/5 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ( แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558 ) จึงเป็นหน้าที่ของ นิติบุคคล จะต้องออกมาตราการควบคุมภายในที่เหมาะสม  ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ มิเช่น นั้น นิติบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญา ด้วย  บริษัท เห็นว่า เรืองนี้ เป็

เอกสารแนบ