มติ ครม.ช่วยผู้มีอาชีพก่อสร้างจากน้ำท่วมภาคใต้

Submitted by webadmin on Tue, 09/12/2017 - 15:37

มติ ครม.

ครม.เห็นชอบให้ ช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง โดยให้ยื่นความประสงค์ภายใน 6 ตุลาคม 2560 

เอกสารแนบ

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

Submitted by webadmin on Tue, 09/05/2017 - 20:49

ท่านได้ทราบแล้วว่า พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ไว้ 2 ประเภทคือ ผู้ประกอบการก่อสร้าง  และ ผู้ประกอบการประเภทอื่น  และจากที่ได้สอบถาม กรมบัญชีกลาง ทราบว่า ขณะนี้ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยังไม่กำหนด จึงยังไม่สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ในระบบ  E-GP กับ หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงนี้ คนละประเภทกัน