การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

Submitted by webadmin on Tue, 09/05/2017 - 20:49

ท่านได้ทราบแล้วว่า พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ไว้ 2 ประเภทคือ ผู้ประกอบการก่อสร้าง  และ ผู้ประกอบการประเภทอื่น  และจากที่ได้สอบถาม กรมบัญชีกลาง ทราบว่า ขณะนี้ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยังไม่กำหนด จึงยังไม่สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ในระบบ  E-GP กับ หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงนี้ คนละประเภทกัน