ส่งเสริม SME GP

Submitted by sayanlawyer on Fri, 01/27/2023 - 15:31

SME GPคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ การยื่นเสนอราคา SME GP ใหม่ ดาม File แนบ 

ห้ามจ้างช่วงทั้งสัญญา

Submitted by sayanlawyer on Sat, 02/26/2022 - 23:19

เรียนบริษัท ที่ได้งานจากภาครัฐ อย่าลืมว่า พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ห้ามจ้างช่วงทั้งหมดนะครับ
 

*** รายละเอียดตาม file แนบ 

หน่วยงานยกเลิกการประกวดราคา ไม่สมเหตุผลต้องใช้ค่าเสียหาย

Submitted by sayanlawyer on Sat, 10/23/2021 - 15:41

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาให้ หน่วยงานชดใช้ค่าเสียหายกรณี ยกเลิกการประกวดราคาไม่ชอบ 

หมายเหตุ,...คดีนี้ บริษัท เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ผู้ผ่านการประกวดราคา รายเดียว ก็ จัดจ้าง ต่อไปได้

Submitted by sayanlawyer on Sat, 10/23/2021 - 15:31

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ได้ ตอบ มาแล้ว ว่า แม้มีผู้ผ่านการพิจารณารายเดียว หากกรรมการเห็นสมควรที่จะดำเนินการต่อไป ก็ได้ 

ฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา หรือไม่

Submitted by sayanlawyer on Tue, 04/06/2021 - 12:13

เรื่องนี้ จริงก็ไม่มีอะไรแปลก ครับ แต่ก็มีประเด็นที่ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแห่งหนึ่ง  ท่านสั่งรับฟ้องอาญาแต่ไม่รับฟ้องคดีส่วนแพ่ง เพราะหมิ่นประมาทไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา แต่ คดีประเภทนี้ ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกา วินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนืองคดีอาญา   เป็นเด็นคือ หาก ท่านเป็นทนายความในคดีจะดำเนินการอย่างไร 

 

การทำประชาพิจารณ์และการประกาศประกวดราคา งบ ปี 2564

Submitted by sayanlawyer on Sat, 03/27/2021 - 15:51

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา กำหนด วงเงินที่จะทำประชาพิจารณ์ และการประกาศประกวดราคา สำหรับงบปี 2564 ดังนี้ .
1.วงเงินตั้งแต่ 500,000.- แต่ไม่เกิน 10,000,000.- จะประชาพิจารณ์ หรือไม่ก็ได้ 
2.วงเงินการประกวดราคา ไม่เกิน 100,000,000.- บาท ประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
3.เกิน 100,000,000.- ประกาศไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ 
4.จ้างออกแบบและคุมงาน โดยเชิญชวนทั่วไป ประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
รายละเอียดตามเอกสาร แนบ 

เอกสารแนบ

คืนหลักประกันสัญญา ได้ทันที โดยไม่่ต้องรอให้ บริษัท ทวงถาม

Submitted by sayanlawyer on Sun, 03/14/2021 - 15:08

หน่วยงาน ต้องคืนหลักประกันสัญญา ภายใน 15 วัน นับแต่พ้นภาระผูกพัน โดยไม่ต้องรอให้ คู่สัญญา มีหนังสือขอคืน 

สัญญากิจการร่วมค้า ระบุใครยื่นซอง ไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีก

Submitted by sayanlawyer on Sun, 03/14/2021 - 14:59

เป็นเรื่องที่ชัดเจน สักที่ ว่า สัญญาร่วมค้าที่ระบุใครเป็นผู้ยื่นซอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกหรือไม่ 
คำตอบ คือ ไม่ต้องทำแล้ว  ( ตาม File แนบ )

สัดส่วนผู้ร่วมค้าหลักของกิจการร่วมค้า ( 7/12/63 )

Submitted by sayanlawyer on Sun, 03/14/2021 - 13:29

สวัสดี ครับ
หลายบริษัท น่าจะเคยเสนอราคา ใน นาม  consortium หรือ JV  และหากไม่มีการตั้งผู้รับผิดขอบ หลัก ผู้ร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติ ตรงตาม TOR ซึ่งก่อนนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ของ ผู้ค้าหลัก แต่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯได้มีการกำหนด คุณสมบัติของผู้แทนหลักที่จะต้องมี คือ สัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค้าตามสัญญาของผู้ร่วมค้าหลักจะต้องมากกว่า ผู้ร่วมค้ารายอื่นทุกราย